Werkwijze

Onze werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten en intern begeleiders samen. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Spraakontwikkeling, taalontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in. Ook spelen en het aanleren van sociale vaardigheden vinden wij belangrijk. Wij zien spelen als een manier om te ontwikkelen en te leren. Het bevordert het leren en de taalontwikkeling en stimuleert het denken.

Onze uitgangspunten zijn als volgt:

  • Wij bieden de leerling een veilige omgeving.
  • De leerling en zijn onderwijsbehoefte staan centraal.
  • Wij werken met structuur.
  • Wij bieden begrip en steun.
  • Wij vergroten het zelfvertrouwen, de motivatie en de zelfstandigheid van de leerling.
  • Wij stellen reële eisen aan de leerling.
  • Wij bieden de leerling toekomstperspectief.
  • Wij starten de dag altijd met de ochtendopening. Leerkrachten en leerlingen beginnen de dag samen in de aula van onze school.

Toetsen en testen

Bij de reken-, taal- , spelling- en leesmethode horen toetsen. Deze methodegebonden toetsen gebruiken we om te kunnen bepalen in welke mate de leerlingen de aangeboden lesstof beheersen. Daarnaast toetsen we de schoolvorderingen in januari (midden niveau) en juni (eind niveau) met behulp van de toetsen van het ‘Cito-leerlingvolgsysteem speciale leerlingen’ (groep 7-8) of CITO 3.0 (groep 3-6). Met behulp van deze toetsen kijken we naar de vooruitgang van leerlingen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. De toetsen voor speciale leerlingen zijn wat betreft de indeling en inhoud overzichtelijker voor onze leerlingen. Wel kunnen we de toetsresultaten vergelijken met toetsresultaten uit het reguliere basisonderwijs. De intern begeleider stelt de toetskalender op en bespreekt met de groepsleerkracht (en eventueel de logopedist) de testresultaten. De logopedisten testen jaarlijks de leerlingen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling.

Rapporten

In januari en juni krijgen de leerlingen een kindrapport mee naar huis. Het rapport geeft de informatie positief weer. Het bevat ook werk van de leerling en een blad dat door de leerling is ingevuld. Zo stimuleren we dat de leerling kritisch is op zijn eigen werk.

Wilt u meer weten over  groepsindeling, leerlingenzorg, ontwikkelingsperspectief, leerstofaanbod of onderwijsarrangementen? Klik van op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Ochtendopening

Ochtendopening

Wij starten op maandag, woensdag en vrijdag de dag met de ochtendopening. Alle medewerkers en leerlingen beginnen de dag samen in de aula. Dingen die regelmatig terugkeren in de ochtendopening zijn verhalen, liedjes, boeken, gedichtjes, muziek en drama. Een keer per 2-3 weken staat op een dag de ochtendopening in het teken van een thema uit de godsdienstmethode Trefwoord.

Aan het einde van de ochtendopeningen zingen wij de jarigen toe. Nieuwe leerlingen en medewerkers verwelkomen we met het Weerklank welkomstlied. Leerlingen en medewerkers die afscheid nemen, zingen we toe met het Weerklank afscheidslied.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.