Afspraken en regels

Afspraken en regels

Op school zijn dagelijks veel verschillende leerkrachten en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Op deze pagina vindt u de belangrijkste.

Onze gedragsregels

 • Wij accepteren elkaar en hebben respect voor elkaar. Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.
 • Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zijn gelijkwaardig.
 • Wij bieden ruimte aan persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen. Deze mogen echter onze gedragsregels niet in de weg staan.
 • Binnen onze school voelen zowel leerlingen als volwassenen zich veilig.
 • Wij stimuleren leerlingen en volwassenen om een positief zelfbeeld te kunnen vormen.
 • Wij bevorderen zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
 • Op school worden materialen met respect behandeld. Iedereen is verantwoordelijk voor een verzorgde en opgeruimde omgeving.

Ziek- en afmelden

Wilt u ons telefonisch of via Social Schools vóór 08.30 uur laten weten als uw kind later of niet naar school komt? Dat is belangrijk omdat we dan weten waar uw kind is. Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, is het belangrijk dit vermelden. Wij verzoeken u dringend bij ziekte van uw kind, ook als u uw kind op moet halen i.v.m. ziekte, de chauffeur of vervoerder hiervan in kennis te stellen.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de schoolleiding. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen:

 

 • Bij vervulling van plichten voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging (twee dagen van tevoren melden).

 

 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door het management van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.

 

 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.

 

 • Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de schoolleiding.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de schoolleiding bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school.

 

Vanaf januari 2017 melden wij verzuim digitaal via het verzuimregister. Wij melden daarin:

 

 • Relatief verzuim: De leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is doen wij een nieuwe melding.
 • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
 • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Mobieltjes

Wij begrijpen dat (oudere) leerlingen een mobieltje op zak hebben als ze bijvoorbeeld met de fiets naar school komen. Regel is dat het mobieltje uitgaat zodra leerlingen op school komen. Tijdens de pauze mag het mobieltje niet mee naar buiten. Het is op eigen risico om een mobiel mee naar school te nemen. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing en/of vernieling.

Klachten en vertrouwenspersoon

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil dusdanig, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan ervan uit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over schoolzaken dan bespreekt u deze met de teamleider of regiodirecteur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.

Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van de school via

099 8941600. De vertrouwenspersoon zal in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing proberen te zoeken. Meer informatie over de klachtenregeling van Auris kunt u vinden op www.auris.nl/klachtenregeling.

Ongevallen

Waar leerlingen spelen en sporten kunnen ongelukjes gebeuren. Meestal is de wond schoonmaken en een pleister plakken voldoende. Dit is een taak van de BHV’er. Zij volgen het volgende protocol:

Als het niet ernstig is, behandelt de BHV uw kind of u wordt gebeld om met uw kind naar uw eigen huisarts te gaan. U wordt telefonisch of via Social Schools op de hoogte gesteld wanneer er sprake is van letsel.
Als het ernstig is wordt direct een ambulance gebeld. Wij zullen u ook direct op de hoogte stellen. Een medewerker van de school gaat met uw kind mee naar het ziekenhuis en blijft bij uw kind totdat u aankomt.
Omdat wij altijd contact met u op willen nemen, is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van de meest recente informatie rondom medische zaken én de telefoonnummers waarop u te bereiken bent. U krijgt daarvoor jaarlijks een formulier waarop u dit kunt aangeven. Het is uw verantwoordelijkheid om op tijd alle wijzigingen aan ons door te geven.

 

Ook wordt er minimaal twee keer per jaar een brandoefening gehouden op de school. Hier zijn de leerlingen bij aanwezig. Zo kan er goed geoefend worden met het verlaten van de klas, het lopen door de gangen en het verlaten van het pand.

Verzekering en aansprakelijkheid

Het bestuur van de Koninklijke Auris Groep heeft een verzekering afgesloten waar in geval van ongevallen tijdens schooltijd een beroep op kan worden gedaan. Deze verzekering is afgesloten voor alle leerlingen en medewerkers van de scholen van Auris. De school heeft ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA). De school is alleen aansprakelijk bij duidelijk verwijtbaar gedrag. Wilt u in dergelijke gevallen de schade op de school verhalen, dan dient u hiervan direct melding te maken bij de teamleider. Een eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is heel belangrijk. Wij gaan ervan uit dat u voor uw gezin een WA-verzekering heeft afgesloten.

 

Het komt wel eens voor dat leerlingen spullen op (weg naar) school kwijtraken. Alle spullen worden voor eigen risico meegenomen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing. Advies om vermissing te voorkomen:

 

 • Laat waardevolle spullen thuis.
 • Zet de naam van de leerling in jassen, tassen, sportkleding en dergelijke.
 • Controleer geregeld of uw kind alles nog heeft.
 • Mist u toch spullen? Bel dan direct naar school of de vermiste spullen bij gevonden voorwerpen liggen.

Schorsing en verwijdering

In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie in overleg met de teamleider of de leerling geschorst wordt. De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen. Daarna bespreken wij met de ouders en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een gedragsdeskundige, een lid van de Commissie van Leerlingzorg en/of een lid van het managementteam aanwezig. Van het gesprek maken wij een verslag. Dit sturen wij op naar ouders en bewaren wij in het leerlingdossier. Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

Vrijstelling van onderwijsactiviteiten

Leerlingen die zijn toegelaten op een school voor speciaal onderwijs zijn verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Ouders kunnen echter het bevoegd gezag van de school vragen om vrijstelling voor hun kind van bepaalde onderwijsactiviteiten wanneer hun kind deze activiteiten om wat voor reden dan ook niet kan uitvoeren.

 

Voor de vrijgestelde activiteiten komen andere in de plaats die beter aansluiten bij de mogelijkheden van het kind als dit praktisch haalbaar is. Het bevoegd gezag bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn en onder welke voorwaarden vrijstelling wordt gegeven. Voor het aanvragen van een vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten , dient u een verzoek in bij het bevoegd gezag van de school.

Sociale veiligheid en pestprotocol

De intern begeleider is de anti-pestcoördinator van De Weerklank. Wanneer er sprake is van (online)pesten vragen we u ons hierover te informeren. De Weerklank moet voor iedere leerling een veilige school zijn en wanneer er sprake is van pesten dan bekijken we samen wat er nodig is om dit op te lossen.

Positief gedrag en sociaal emotioneel leren

We belonen vooral positief gedrag en hebben regels en afspraken dan ook positief geformuleerd. In alle regels en afspraken komen de aspecten van samen verantwoordelijkheid dragen, zorgen voor veiligheid en respect hebben voor elkaar en de omgeving terug. Hiervoor hanteren we sociaal emotioneel leren als basis:

 

 • besef van zichzelf
 • zelf-management
 • keuzes maken
 • relaties kunnen hanteren
 • besef van de ander

 

Kanjertraining

Om kinderen zelfredzaam en weerbaar te maken gebruiken we op onze school de Kanjertraining. In deze lessen leren kinderen om te komen tot gewenst sociaal gedrag.  Door verhalen en oefeningen krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen gedrag en dat van anderen. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf opkomen, te luisteren naar anderen en conflicten goed op te lossen. De essentie van de Kanjertraining is dat leerlingen elkaar leren aan spreken op concreet gewenst gedrag met behulp van tips die ze elkaar leren geven. De Kanjertraining hanteert hierbij Kanjerregels:

 

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee

 

Sociaal veiligheidsbeleidsplan en stop-loop-praat

De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie in de maatschappij. Deze voorbereiding moet gebeuren op een plek, waar leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze, afgestemd op hun onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en zich te ontwikkelen. Ook onze school wil een veilige en prettige omgeving bieden waarin kinderen zich thuis voelen. Daarom worden er met elkaar regels afgesproken. Dit onderwerp komt dagelijks in de klas aan de orde via gesprekken en zorgvuldige observaties. Wij hanteren hierbij de STOP-LOOP-PRAAT-methode van Positive Behavior Support (PBS).

Als u als ouder/ verzorger signalen krijgt van (structureel) pesten van uw kind, wilt u dit dan meteen melden.

Voor iedereen vatten we de afspraken als volgt samen:
-Acceptatie en respect voor elkaar: iedereen is anders en hoort erbij.
-Gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, meisjes en jongens.
-Ruimte voor persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen mits deze niet in conflict zijn met de algemene gedragsregels.
-Binnen de school voelen zowel kinderen als volwassenen zich veilig.
-Binnen de school zijn de voorwaarden aanwezig waarin kinderen en volwassenen een positief zelfbeeld kunnen vormen.
-Zelfredzaamheid en weerbaar gedrag worden bevorderd.
-Op school wordt respectvol met de omgeving en de  materialen omgegaan. Daar is iedereen mede verantwoordelijk voor.
Binnen de school wordt van ons allemaal verwacht dat we ons aan de vastgestelde gedragsregels houden.

De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek (CEO) en het digitale Kanjer Volg- en Adviessysteem van de Kanjertraining (KanVAS). Dit laatste bestaat onder andere uit een sociogram, een leerlingenvragenlijst en een docentvragenlijst. De leerlingvragenlijst kan door school eveneens gebruikt worden om de sociale opbrengsten aan de onderwijsinspectie te verantwoorden. Onze intern begeleiders zijn contactpersoon veiligheidsbeleid en de aanspreekpersoon bij pesten.

Rookbeleid

In de school en op het schoolplein is het verboden te roken.

3 of 4 jaar en naar school

4-jarigen zijn niet leerplichtig. Niet leerplichtige kinderen kunnen bijvoorbeeld bij vermoeidheid best een dag of dagdeel thuisgehouden worden. Bij het structureel thuis houden van een leerling i.v.m. bijvoorbeeld vermoeidheid is het belangrijk om gezamenlijk (ouders en school) te komen tot afspraken (welke dag/welk dagdeel thuis, duur van deze afspraken en moment van evaluatie en bijstelling). De belastbaarheid van uw kind bepaalt de dagen/dagdelen dat uw kind naar school gaat.

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

 

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Auris werkt volgens de Landelijke Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Deze is opgesteld vanuit de Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een 5-stappenplan, waarin staat wat een groepsleerkracht/professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.