Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je hier.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is trots op de overall score, alle groepen geven een hoge waardering op alle vlakken. Er zijn wel een aantal verbeterpunten. Zoals het schrijven van het OPP; op dit moment is de taal in het OPP te moeilijk, de vertaalslag naar concrete en praktische doelen wordt gemist door ouders. Is het nu wel of niet goed? De context mist voor ouders. Daarnaast zijn de procedures rondom uitstroom niet voor iedereen even inzichtelijk. Tot slot, de ouderapp Parro biedt heel veel, maar veel mogelijkheden staan nu dicht. Door de mogelijkheden die Parro kan bieden is communiceren met ouders een stuk makkelijker.

 

De school heeft de volgende actiepunten geformuleerd:

 • Procedures, communicatie en verwachtingen rondom uitstroom leerlingen helder maken naar ouders en ouders hier tijdig en goed in meenemen.
 • Onderzoeken naar de mogelijkheden van Parro en deze gaan inzetten om de oudercommunicatie beter te krijgen of op zoek naar een ander oudercommunicatie middel.
 • We zijn al volop bezig met de leesbaarheid en context van de OPP’s. Dit willen we komend jaar verder doortrekken.
 • Nadenken over ouderbetrokkenheid en momenten creëren om ouders echt weer de school in te krijgen.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

De leerlingen van de Weerklank voelen zich in hoge mate veilig op school, hier zijn we als school trots op.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2021-2022 zijn in totaal 36 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 19 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 74% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Wat opvalt is dat een hoger deel naar het speciaal onderwijs is gegaan dan vorige jaren. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is net niet behaald. Een mogelijke verklaring voor het niet behalen van de gestelde ambitie is de comorbititeit van diagnostiek bij onze doelgroep. Naast TOS heeft een aanzienlijk deel van onze leerlingen nog andere diagnostiek, waarbij de vraag altijd is of TOS (nog) voorliggend is. Wanneer de TOS niet voorliggend is, maar wel gedrag of leercapaciteit, verschuift de beste onderwijssetting van cluster 2 naar andere vormen van SO of SBO.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2021-2022 zijn 17 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het (vso) vmbo bbl + kbl (71%). We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger. Dat is dit jaar behaald (71%).

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2021-2022 is 65% van de einduitstroom-leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit is een daling ten opzichte van vorige jaren. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar niet behaald. Van de 16 leerlingen zijn 2 leerlingen onder niveau uitgestroomd en 3 leerlingen boven niveau. Onder niveau is te verklaren vanuit opgelopen achterstanden door Corona en stagnerende ontwikkeling. De leerlingen die boven niveau zijn uitgestroomd, zijn zich júist gaan ontwikkelen op didactisch vlak.

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2022 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 81% van de leerlingen (25) weten we dat zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is dit jaar niet behaald.

Conclusies en actiepunten

De terugstroom naar het regulier onderwijs is met 74% lager dan de streefambitie van 75%. Deze terugstroom blijft onze aandacht houden in de samenwerking tussen intern begeleiders, psychologen, gedragswetenschappers, onderwijsgevend personeel en ouders.

 

71% van de leerlingen stroomt na groep 8 door naar het VMBO of hoger. De streefwaarde van 70% wordt nipt behaalt. In schooljaar 2023-2024 wordt contact gezocht met het V(S)O over de afstemming van het onderwijsaanbod, om zo beter aan te sluiten op het V(S)O. Daarnaast willen wij komende jaren meer werken aan ouderbetrokkenheid bij de ontwikkelperspectieven, zodat we beter met elkaar werken aan de leerdoelen van iedere leerling en daarmee gerichter werken aan het bewerkstelligen van de streefdoelen m.b.t. de uitstroom.

 

Als school zetten we gericht in op maximale uitstroom naar regulier en we hebben ook ingezet op een kritische blik m.b.t. uitstroomniveau in de ontwikkelperspectieven. In die zin verwachtten we positief resultaat van deze inzet, het is mooi dat we dat bevestigd zien in de cijfers.

 

De Weerklank is over de gehele linie in schooljaar 2020-2021 achteruitgegaan ten opzichte van het jaar ervoor, waardoor de streefcijfers niet zijn behaald. Dat geldt zowel voor de tussentijdse als de einduitstroom. Zicht op ontwikkeling heeft prioriteit in zowel het meerjaren- als het jaarplan.

Kanvas

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van de Kanvas vragenlijst. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de Kanvas tweemaal per jaar binnen het team.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

Gekeken naar de resultaten van Auris De Weerklank Leiden, zijn veel stijgende lijnen te zien. Zo zijn de resultaten van begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde verbeterd ten opzichte van 2016. Begrijpend lezen is de afgelopen tijd ook een speerpunt geweest. Er is aan de hand van eerdere resultaten gekozen voor een strategische aanpak en meer tijd voor technisch lezen.

 

Komende tijd worden twee nieuwe methodes ingezet: Met Sprongen Vooruit voor rekenen-wiskunde en Met Woorden in de Weer voor woordenschat. Daarnaast wordt er extra gewerkt aan de rekenbegrippen. Met deze vernieuwingen hopen we betere resultaten te halen.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2017.

 

De interne auditoren zien Auris De Weerklank Leiden als een school met een aangename sfeer die een professionele en transparante attitude heeft. De school zit voelbaar in een professionaliseringsslag, daardoor heeft enkel het kwaliteitsgebied Onderwijsproces een voldoende gekregen en de hebben overige kwaliteitsgebieden een goed gekregen.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen.

 

Nieuwe collega’s volgen met hun nieuwe collega’s uit de regio een vaststaand intern scholingstraject van twee jaar over Taalontwikkelingsstoornissen, slechthorendheid en de gevolgen daarvan. Daarnaast zijn alle medewerkers geschoold op het gebied van Kanjertraining (sociaal-emotionele ontwikkeling), Met Woorden in de Weer (woordenschatonderwijs), DGM (denk stimulerende gespreksmethodiek) en NmG (Nederlands met Gebaren).

 

De logopedisten nemen deel aan intercollegiaal overleg, dat geaccrediteerd is door het Kwaliteitsregister Paramedici (kwaliteitskring). In dit overleg bespreken zij nieuwe wetenschappelijke en vakinhoudelijke literatuur, voeren zij casuïstiekbesprekingen en houden zij intervisie. Alle logopedisten zijn geschoold in PROMPT en Communicatieve Taaltherapie.

 

Dit schooljaar organiseren we voor collega’s de volgende scholing:

 

 • Leren Praten met Plezier
 • Sociaal Vaardig Communiceren
 • Thematisch werken
 • ICT in onderwijs en begeleiding