Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je hier.

Cliëntervaringsonderzoek (CEO)

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, leraarondersteuners) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen (vanaf groep 5) ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De beste beoordeling die gegeven kan worden is een 4, de minste beoordeling is een 1. Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2019 te zien.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleiding van de school in contact komt met de medewerkers, specialisten en ouders om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school wordt positief beoordeeld. Zo is het nieuwe OPP duidelijker en geeft het beter inzicht in de ontwikkeling van leerlingen. De sfeer op school wordt goed beoordeeld. Leerlingen ervaren dat ze goed uitgelegd krijgen en dat leraren controleren of ze de stof/instructie begrepen hebben. De leerlingbesprekingen worden door ouders en medewerkers positief ervaren, de medewerkers zijn makkelijk aan te spreken en de procedures rondom herarrangeren zijn duidelijk.

 

Naar aanleiding van het onderzoek zijn tijdens het stakeholderreview een aantal actiepunten opgesteld om op bepaalde vlakken nog te kunnen verbeteren. De actiepunten zijn:

 

 • Pleinafspraken consequent naleven en handhaven, stappenplan gedrag actualiseren en terug laten komen, agenderen met de ouderraad en de deelraad hoe de gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot sociale veiligheid vorm kan worden gegeven.
 • Nieuwe ouders voor het HGO (handelingsgerichtoverleg) laten meedraaien in de klas. Tijdens HGO bespreken hoe ouders geïnformeerd willen worden en betrokken willen worden bij de belangrijke momenten binnen de school. Werkgroep meertaligheid gaat aan enkele ouders vragen hoe de communicatie tussen school en ouder wordt ervaren en wat zij nodig hebben voor goede communicatie.
 • Groepsles logopedie over samenwerken met betrekking tot verschillende rollen en taken binnen samenwerking, aanhaken bij samenwerkend leren en tutorlezen om pragmatische vaardigheden te oefenen en te verbeteren met behulp van de logopedielessen.
 • Agenderen of we de leerlingen goed voorbereiden op de toekomst en waar de mogelijkheden liggen om dit nog te verbeteren.
 • Overwegen om een NmG tolk bij vieringen aan te laten sluiten, bespreken met het team wat nodig is om de gebaarvaardigheid te borgen.

Veiligheidsmonitor

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 

 • een versie met de vragen en tekst;
 • een voorgelezen versie met tekst;
 • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
 • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

Daarnaast is sinds 2020 voor het eerst gewerkt met een aparte afname voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

Naar aanleiding van de resultaten van vorig jaar zijn actiepunten opgesteld. Zoals:

 

 • Pleinafspraken consequent naleven en handhaven, stappenplan gedrag actualiseren en terug laten komen, agenderen met de ouderraad en de deelraad hoe de gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot sociale veiligheid vorm kan worden gegeven.
 • Groepsles logopedie over samenwerken met betrekking tot verschillende rollen en taken binnen samenwerking, aanhaken bij samenwerkend leren en tutorlezen om pragmatische vaardigheden te oefenen en te verbeteren met behulp van de logopedielessen.

 

Met name op de rubriek ‘Veiligheid’ is een flinke stijging te zien. Daarnaast is te zien dat de onderbouwleerlingen zich erg veilig voelen bij ons op school.

Uitstroom en bestendiging

NB. Onderstaande gegevens gaan zowel over de Weerklank Leiden als de Weerklank Alphen aan den Rijn.  

 

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2019-2020 zijn in totaal 49 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 28 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 86% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Wat opvalt is dat een hoger deel naar het regulier basisonderwijs is gegaan dan vorig jaar. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is ruim behaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2019-2020 zijn 21 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het vso vmbo bbl + kbl (62%). We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoge. Dat is dit jaar net niet behaald (67%). Of dit streven gehaald kan worden, is uiteraard ook afhankelijk van de leerlingen die uitstromen.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2019-2020 is 90% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit is een positieve stijging ten opzichte van vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar behaald.

* Dit schooljaar is enkel de einduitstroom meegenomen, in tegenstelling tot eerdere jaren waar ook de tussentijdse uitstroom is meegenomen.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2018-2019 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2020 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 91% van de leerlingen (51) weten we dat zij bestendigd zijn. Het lukt niet altijd om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 4% van de leerlingen onbekend is of zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is dit jaar behaald.

Conclusies en actiepunten

Conclusies: De Weerklank is over de gehele linie in schooljaar 2019-2020 vooruit gegaan ten opzichte van het jaar ervoor, waardoor de streefcijfers grotendeels zijn behaald. Dat geldt zowel voor de tussentijdse als de einduitstroom. Het streefpercentage van 70% eindschoolverlaters naar vmbo bbl + kbl is net niet gehaald.

 

Als school zetten we gericht in op maximale uitstroom naar regulier en we hebben ook ingezet op een kritische blik m.b.t. uitstroomniveau in de ontwikkelperspectieven. In die zin verwachtten we positief resultaat van deze inzet, het is mooi dat we dat bevestigd zien in de cijfers.

 

Actiepunten: We willen komende jaren meer werken aan ouderbetrokkenheid bij de ontwikkelperspectieven, zodat we beter met elkaar werken aan de leerdoelen van iedere leerling en daarmee gerichter werken aan het bewerkstelligen van de streefdoelen m.b.t. de uitstroom.

Kanvas

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van de Kanvas vragenlijst. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de Kanvas tweemaal per jaar binnen het team.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. In 2015 is onze school voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs van onze school is beoordeeld met een voldoende.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van Auris De Weerklank Leiden weer.

Gekeken naar de resultaten van Auris De Weerklank Leiden, zijn veel stijgende lijnen te zien. Zo zijn de resultaten van begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde verbeterd ten opzichte van 2016. Begrijpend lezen is de afgelopen tijd ook een speerpunt geweest. Er is aan de hand van eerdere resultaten gekozen voor een strategische aanpak en meer tijd voor technisch lezen.

 

Komende tijd worden twee nieuwe methodes ingezet: Met Sprongen Vooruit voor rekenen-wiskunde en Met Woorden in de Weer voor woordenschat. Daarnaast wordt er extra gewerkt aan de rekenbegrippen. Met deze vernieuwingen hopen we betere resultaten te halen.

Interne audits

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2017.

 

De interne auditoren zien Auris De Weerklank Leiden als een school met een aangename sfeer die een professionele en transparante attitude heeft. De school zit voelbaar in een professionaliseringsslag, daardoor heeft enkel het kwaliteitsgebied Onderwijsproces een voldoende gekregen en de hebben overige kwaliteitsgebieden een goed gekregen.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende studiedagen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen.

 

Nieuwe collega’s volgen met hun nieuwe collega’s uit de regio een vaststaand intern scholingstraject van twee jaar over Taalontwikkelingsstoornissen, slechthorendheid en de gevolgen daarvan. Daarnaast zijn alle medewerkers geschoold op het gebied van Kanjertraining (sociaal-emotionele ontwikkeling), Met Woorden in de Weer (woordenschatonderwijs), DGM (denk stimulerende gespreksmethodiek) en NmG (Nederlands met Gebaren).

 

De logopedisten nemen deel aan intercollegiaal overleg, dat geaccrediteerd is door het Kwaliteitsregister Paramedici (kwaliteitskring). In dit overleg bespreken zij nieuwe wetenschappelijke en vakinhoudelijke literatuur, voeren zij casuïstiekbesprekingen en houden zij intervisie. Alle logopedisten zijn geschoold in PROMPT en Communicatieve Taaltherapie.

 

Dit schooljaar organiseren we voor collega’s de volgende scholing:

 

 • Leren Praten met Plezier
 • Sociaal Vaardig Communiceren
 • Thematisch werken
 • ICT in onderwijs en begeleiding