Ouders

Contactmomenten met ouders

Ouders zijn een belangrijke partner voor de school. Zij kennen hun kind goed en maken het mee in de thuissituatie. De leerkracht en de logopedist zien de leerling in de schoolse omgeving. Samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Dat is ons gezamenlijke doel. Wij willen graag een goed contact tussen ouders en school. Daarom hebben wij in het schooljaar meerdere contactmomenten met ouders gepland staan. In de jaarkalender vindt u de data hiervan.

Digitaal ouderportaal Social Schools

Er zijn gedurende een schooljaar veel contactmomenten tussen de school en u als ouders. Goede communicatiemogelijkheden bevorderen de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie en zijn daarmee van direct belang voor de leerprestaties van de kinderen. Op Auris De Weerklank gebruiken we hiervoor een online ouderportaal, waarbij alle school-ouder communicatie overzichtelijk bij elkaar staat. Dit digitale ouderportaal heet ”Social Schools”. Ouders en medewerkers van de school hebben een account en kunnen elkaar op die manier eenvoudig bereiken. Er kunnen blogs, artikelen en verslagen worden geplaatst, foto’s kunnen worden gedeeld. Wij kunnen enquêtes of oproepjes plaatsen en u kunt zich online intekenen voor de oudergesprekken.

Nieuwsbrieven groep 1 t/m 8

De leerkrachten van de groepen informeren ouders regelmatig over het reilen en zeilen in de groep van hun kind. De leerkracht schrijft over de lesstof, thema’s of andere gebeurtenissen in de klas. Deze (digitale) informatie in de vorm van een mail of blog is voor alle leerlingen in de groep hetzelfde. Het is dus niet gericht aan de individuele leerling maar voor de hele groep. De leerkrachten maken hiervoor gebruik van het digitale ouderportaal SchouderCom.

Informatieavond voor ouders van eindschoolverlaters

Eind groep 7 is er een informatieavond voor ouders, waarop u informatie krijgt over het vervolgonderwijs.

Huisbezoek of gesprek op school

In de eerste drie maanden dat uw kind op onze school komt vindt er een huisbezoek plaats of wordt u uitgenodigd voor een gesprek op school. Wij bespreken dan het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw kind met u.

Gespreksmiddag/-avond

In januari/februari en in juni houden wij een gespreksmiddag / -avond. Wij bespreken dan de ontwikkeling van uw kind met u. Wij doen dit aan de hand van het ontwikkelingsperspectief en het leerlingvolgsysteem. Observatie- en toetsgegevens worden in een tussentijdse evaluatie in het OPP verwerkt. In juni evalueren we het OPP. Wat heeft uw kind al geleerd en waar heeft uw kind nog extra hulp bij nodig? Wij stellen op grond van de evaluatie een nieuw OPP voor uw kind op voor het komend schooljaar. In juni bespreekt de leerkracht dit OPP met u en bent u in de gelegenheid het OPP te ondertekenen. In oktober is de eerste bijstelling van het document. In de loop van het schooljaar zal het OPP steeds de leidraad zijn voor het handelen in school en voor de bespreking van de ontwikkelingsvoortgang van de leerling.

Nieuwsbrieven en jaarkalender

Maandelijks ontvangen ouders onze nieuwsbrief, de echo. Hierin staat informatie over schoolzaken en soms informatie over de groep van hun kind.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders de jaarkalender. In deze kalender staat belangrijke data van dit schooljaar. Ook staan vrije dagen hierop vermeld. De jaarkalender vindt u ook op onze website.

Ouderraad

De ouderraad is een commissie die bestaat uit een groep ouders van leerlingen. De ouderraad is er voor ouders en school. Ze ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van bijvoorbeeld feesten en ouderavonden, bevordert de contacten tussen de ouders en school en behartigt de belangen van ouders en leerlingen. De ouderraad overlegt ongeveer 5 keer per schooljaar met de teamleiders. In deze vergaderingen wordt de ouderraad op de hoogte gesteld van ontwikkelingen binnen de school. Op haar beurt informeert zij de school over wensen en meningen die onder de ouders leven. Daarnaast verzorgt zij  de coördinatie met betrekking tot de hulpaanvragen vanuit de klassen en managementteam en worden deze geëvalueerd. U kunt dan denken aan hulp bij een uitje of schoolactiviteiten (Kinderboekenweek, Kerst, Pasen, schoolproject en dergelijke). De ouderraad organiseert 5 keer per jaar ouderkoffieochtenden waarbij ouders in de gelegenheid worden gesteld om elkaar te ontmoeten.

Ouders en medezeggenschap

De ouderraad geldt als een geledingenraad op school. Dit betekent dat zij de medezeggenschapsraad (MR) advies kan uitbrengen over alle zaken die de ouders aangaan. De ouderraad heeft hiermee de mogelijkheid om de MR zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren. Op deze manier kan zij een duidelijke positie op school innemen.

Vrijwillige ouderbijdrage

De OR vraagt ieder jaar aan ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag is vastgesteld op €30. Voor leerlingen die na de kerstvakantie bij ons op school komen, is het bedrag € 15,-.
Dit bedrag wordt gebruikt voor leuke activiteiten voor de leerlingen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor podiumoptredens en excursies. Ook de schoolreis van groep 1 t/m 7 wordt hiervan betaald. De bijdrage voor het schoolkamp van groep 8 zit hier niet bij.

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Alle leerlingen mogen deelnemen aan alle activiteiten. Het niet betalen van deze bijdrage leidt niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

De vrijwillige ouderbijdrage is als volgt opgebouwd:
Sint – ouderbijdrage 5,-
FOSS bijdrage- ouderbijdrage 2,5 Attentie schoolverlaters 2,5 Schoolreisje- ouderbijdrage groep 1 t/m 7: 20,-
Voor het eindkamp groep 7/8 vragen we een bijdrage van €100,- per leerling.

FOSS

FOSS

De ouderraad is lid van de FOSS. Dit is de Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taalmoeilijkheden. De FOSS levert informatie op het gebied van ernstige spraak-taalmoeilijkheden en brengt ook ouders bij elkaar op een internetforum. Eenmaal per jaar organiseert de FOSS een informatiedag voor ouders. Op deze dag kunnen kinderen met spraak-taalmoeilijkheden leuke spelletjes doen.

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau.

Heeft u belangstelling om mee te denken in de medezeggenschapsraad? Neem dan contact op met de leden van de medezeggenschapsraad of stuur een e-mail naar mr@deweerklank.nl.

Meer informatie