Leerstofaanbod

Leerstofaanbod

Op deze pagina kunt u zien welke methodes wij gebruiken tijdens onze lessen.

Godsdienstige vorming / geestelijke stromingen

Wij werken met de methode ‘Trefwoord’. Tijdens de ochtendopening zingen we naast gewone liedjes ook een aantal bijbelliedjes.

Lezen

In groep 3 starten we met de leesmethode “Lijn 3”. De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door leesstad. De vrolijke buschauffeur Ben Bus, vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 haltes ( 12 thema’s).  Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom een thema. Er is veel onderzoek gedaan naar wat werkt in het lees- en taalonderwijs. De meest recente inzichten zijn verwerkt in Lijn 3. Bijvoorbeeld: de letter centraal stellen, directe instructie, het hardopdenkend voordoen (modelen) en het voor-koor-door-lezen. Lijn 3 is hiermee een zeer efficiënte methode. Daarnaast is Lijn 3 doelgericht. In elke les staat één doel centraal. Het doel staat in kindertaal boven de lesbeschrijving, zodat het kan worden voorgelezen aan de kinderen. Vanaf groep 4 maken wij gebruik van de leesmethode ‘Estafette’. Dit is een methode voor voortgezet technisch lezen. Uit onderzoek blijkt dat spraak- en taalproblemen vaak samen gaan met leesproblemen. Wij houden daarom de vorderingen van de leerlingen nauwlettend in de gaten. Als een leerling, ondanks het aangepaste leesonderwijs in de groep, onvoldoende tot lezen komt, bieden wij specifieke en intensieve hulp.

Voor het leesproces en ook voor spelling gebruiken wij onder andere de methodiek taal in blokjes. Deze methodiek maakt gebruik van woordstructuren die visueel getoond worden door middel van kleuren. Elke klanksoort heeft een eigen kleur. Hierdoor krijgen leerlingen inzicht in de verschillende soorten klanken. Lange en korte klanken, tweetekenklanken, medeklinkers en ‘stomme’ klanken.

Halverwege groep 4 gebruiken wij ‘Nieuwsbegrip’ met interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van actuele onderwerpen. Deze lessen doen we naast de lessen uit de methode Staal taal.

Spelling en schrijven

In groep 1 en 2 gebruiken wij de methode ‘Schrijfatelier’. In groep 3 t/m 8 gebruiken wij de methode ‘Novoskript’. De lettervormen worden in groep 3 t/m 5 aangeleerd via het digitale programma van ‘Novoskript’. Voor spelling maken wij gebruik van Staal spelling met ondersteuning van  taal in blokjes. Voor sommige leerlingen zetten wij retentietraining in.

Taal

Bij taal gebruiken wij de methode Staal taal. Leerlingen uit de midden- en bovenbouw houden regelmatig een spreekbeurt, ze maken een Powerpoint presentatie en schrijven een werkstuk.

Rekenen

Wij werken met de rekenmethode Reken Zeker. Ter aanvulling op de rekenmethode maken wij veel gebruik van allerlei visueel materiaal en van het productief oefenprogramma ‘Met sprongen vooruit’.

Zintuiglijke oefeningen

Bij zintuiglijke oefeningen in de onderbouw leren leerlingen hun zintuigen te ontwikkelen waardoor hun communicatieve vaardigheden en leermogelijkheden worden vergroot.

Wereldoriëntatie en natuuronderwijs

In groep 3 en 4 is ‘Veilig de wereld in’ de methode voor alle kennisgebieden. In groep 5 t/m 8 gebruiken wij ‘Wijzer door de wereld’ voor aardrijkskunde en ‘Bij de tijd’ voor geschiedenis. Met de leerlingen kijken wij naar De Buitendienst. Daarin komen natuuronderwijs en bevordering gezond gedrag aan bod.

Engels

In de groepen 6, 7 en 8 maken de leerlingen kennis met het vak Engels via de methode The Team. In de ochtendopening worden af en toe ook Engelse liedjes gezongen.

Techniekonderwijs

Voor de lessen techniek hebben we een eigen leerlijn ontwikkeld met themakisten over verschillende technische onderwerpen. Wij gebruiken de themakisten in twee techniekperiodes: één in het najaar en één in het voorjaar.

Bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs van hun eigen groepsleerkracht. Ook hebben zij 1-2 keer in de week gym van de vakleerkracht gymnastiek in de grote gymzaal. De groepen 3 tot en met 8 krijgen twee keer in de week bewegingsonderwijs van één van de vakleerkrachten gymnastiek. In deze lessen worden verschillende motorische vaardigheden geoefend. Alle verschillende leerlijnen komen aanbod die beschreven staan in het basisdocument. Het jaarplan is hier ook op gebaseerd. Wij maken gebruik van de toets criteria vanuit het basisdocument om zo te beoordelen of de leerlingen de leerlijn voldoende beheersen. Dit wordt genoemd in het stukje over gym op het rapport.Ook wordt er tijdens de gymlessen aandacht besteed aan de sociale vaardigheden: hoe gaan leerlingen met elkaar om tijdens spelsituaties en wat doe je bij winst en verlies. Verder komt het zelf klaarzetten, reguleren en opruimen van activiteiten aan bod. Daarnaast worden de termen van de kanjertraining ook toegepast in de gymles.

De gymspullen bestaan uit een korte broek en T-shirt of een gympakje, gymschoenen en vanaf groep 5 een (rol)deodorant, handdoek en washandje. Wilt u er zorg voor dragen dat de gymkleding iedere gymles meegegeven wordt. Voor lange haren geldt dat ze in een staart moeten en sieraden worden afgedaan in de les. Beiden in verband met de veiligheid.

Elk jaar doen we met de groepen van 1 t/m 8 mee met de Koningsspelen. Deze worden
georganiseerd door de gemeente Leiden. We bekijken eerst de officiële opening van de Koningsspelen, daarna gaan de kinderen naar buiten voor verschillende sport- en spelactiviteiten. Tussen de middag lunchen we met elkaar in de aula.

In het voorjaar zijn er kijklessen tijdens de gymles. U bent dan van harte welkom een gymles van uw kind te komen bekijken.

Een gesprek aanvragen met de vakleerkracht gymnastiek is altijd mogelijk. Wij kunnen u ook helpen als u vragen heeft over sporten bij een sportvereniging en kunnen u helpen bij het zoeken naar een geschikte sportclub voor uw kind.

Spel en beweging

Bij spel en beweging geven wij les op het gebied van toneel, pantomime en poppen- en rollenspel.

Expressieve vakken

Vooral tijdens de dagelijkse ochtendopening vindt muzikale vorming plaats. In de groepen maken we gebruik van de methode 123 zing en van muziekinstrumenten. Enkele weken in het schooljaar wordt er extra veel aandacht besteed aan muziek. De lessen handvaardigheid en tekenen geven wij aan de hand van de methode ‘Laat maar zien’.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheidstraining

Om kinderen zelfredzaam en weerbaar te maken, gebruiken we op onze school de Kanjertraining. In deze lessen leren kinderen te komen tot gewenst sociaal gedrag. Ook maken we gebruik van de stop-loop-praat-aanpak volgens de pestpreventie van PBS. In een enkel geval zetten wij Kids Skills in. Als de sociale competenties van leerlingen een extra impuls nodig hebben, raden wij sociale vaardigheidstraining aan en/of begeleiding door Auris Zorg.  Als wij een groepje kunnen vormen met leerlingen die deze training nodig hebben, wordt de training op school gegeven.

Burgerschapsvorming

Wij geven in diverse lessen invulling aan de begrippen actief burgerschap en sociale integratie. Dit gebeurt onder andere tijdens de geschiedenislessen, taallessen,  lessen uit de Kanjertraining en de groepslessen logopedie (debatteren).

Bevordering gezond gedrag

Gezondheid is meer dan ‘niet ziek’ zijn, het gaat er ook om dat je je goed en veilig voelt. Daarom stellen wij leerlingen in staat zelfstandig en bewust een gezonde, veilige leefwijze te volgen binnen onze school. Lichaamsverzorging, seksuele ontwikkeling, samenleven en leefruimte zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Voor lessen over seksuele ontwikkeling gebruiken wij vanaf groep 1 de methodiek ‘Relaties en seksualiteit’. In groep 7 en 8 gebruiken wij daarnaast ook de methode ‘Het liefdespaleis’.

Bevordering sociale redzaamheid

Voor groep 3 t/m 7 gebruiken wij de methode ‘Klaar over’, naast verkeerslessen van ‘School op Seef’. Ieder schooljaar oefenen we de verkeerslessen ook in de praktijk. Dit doen we met de methode School op Seef. Deze methode bestaat uit 1 wandel-les door de wijk en 2 lessen op de fiets op het schoolplein. Er wordt onder andere geoefend met starten, remmen en stoppen, omkijken, hand uitsteken en bochten nemen. Daarvoor hebben de leerlingen een fiets nodig. We hebben een aantal fietsen op school, maar het zou fijn zijn als u deze dagen een fiets zou kunnen meenemen van thuis.

 

De leerlingen van groep 8 werken toe naar het behalen van het theoretische verkeersdiploma.