Auris De Weerklank (Leiden) Aurislogo

Leerlijnen-leerroutes

De leerroutes voor de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen, ook wel leerlijnen genoemd,  leiden naar de volgende uitstroomniveaus:

 • De leerroute gevorderd leidt de leerlingen op voor het reguliere onderwijs en na groep 8 VMBO TL (theoretische leerweg).
 • De leerroute basis leidt op voor het VMBO leerweg  basisberoeps of kader.
 • De leerroute minimum leidt op voor het praktijk onderwijs/vmbo met leerwegondersteunend onderwijs. 
 • De leerroute < minimum leidt op voor het praktijk onderwijs of het voortgezet onderwijs voor zeer moeilijk  lerende kinderen.

In elke groep wordt er dus op vier verschillende niveaus gewerkt. De leerlingen die leerroute gevorderd volgen, moeten aan het eind van groep 8 meer weten, kennen en kunnen dan de leerlingen die de leerroute basis volgen. Ook de aanpak kan verschillen. Zo hebben de leerlingen die de leerroute minimum of < minimum meer  visuele ondersteuning en in oefening nodig. Deze leerlingen maken kleinere leerstappen  en hebben explicietere hulp nodig bij het toepassen van de vaardigheden in verschillende situaties.

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2-arrangement zijn welkom op Auris De Weerklank. Ook hun ouders zijn welkom. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Daarom zijn er op meerdere momenten in het schooljaar contactmomenten tussen ouders en onze school.

 • Samen
 • Samen

  We werken samen met leerlingen, ouders en professionals om te komen tot optimale resultaten. We bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige deelname aan de samenleving.

 • Verbinden
 • Verbinden

  Elke leerling is uniek en op zijn eigen wijze verbonden met anderen. Bij ons voelt elke leerling zich begrepen en hebben leerlingen plezier in het communiceren met hun omgeving. Betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces vinden wij belangrijk.

 • Ontwikkeling
 • Ontwikkeling

  Er heerst op onze school een klimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerling en zijn onderwijsbehoefte staat centraal. We leggen daarbij de lat hoog. We proberen elke leerling uit te dagen zijn maximale leerprestaties te halen. Wij streven naar een constante verbetering van ons onderwijs en onze begeleiding.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Op onze school werkt een deskundig team samen aan onderwijs en begeleiding voor elke leerling. Wij zijn actief in het vergroten van onze kennis en vaardigheden.