Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg

Wij volgen de ontwikkeling van elke leerling op verschillende manieren. De leerkracht en logopedist volgen de ontwikkeling met behulp van observaties, gesprekjes met leerlingen en door middel van toetsen en tests. Eenmaal per jaar bespreekt de Commissie van Leerlingzorg (CvL) elke leerling in een individuele leerlingbespreking. Hierin staat de ontwikkeling van de leerling centraal.

Twee keer per jaar is er een groepsbespreking waarin wij alle leerlingen van die groep bespreken. Deze besprekingen zijn multidisciplinair: zowel onderwijskundige als logopedische gegevens komen aan bod.

In de individuele leerlingbespreking kijken wij of het uitstroomprofiel van de leerling nog klopt, of de leerling zich naar verwachting ontwikkelt en of we de onderwijsbehoeften moeten bijstellen. Ook bespreken wij of de leerling nog steeds speciaal onderwijs nodig heeft (intensief arrangement). Ouders worden uitgenodigd om bij de individuele leerlingbespreking van hun kind aanwezig te zijn. De CvL onderzoekt indien nodig wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling en welke leerroute gewenst is. Mocht er daarnaast extra ondersteuning nodig zijn, dan beschrijven wij dit in de doelen achter in het OPP.

De leden van de CvL zijn allen verbonden aan Auris De Weerklank. De CvL bestaat uit een psycholoog, een orthopedagoog, een logopedist, intern begeleiders, teamleiders en de regiodirecteur. De orthopedagoog en psycholoog doen individueel onderzoek naar de capaciteiten en de specifieke leerproblemen van de leerling. Daarnaast observeren zij de leerling ook in de groep of op het plein. Ook deze gegevens gebruiken wij bij de leerlingbespreking.

Leerlingvolgsysteem en ontwikkelingsperspectief

Alle leerlingen krijgen onderwijs in een groep. Binnen de groep geven wij leerlingen begeleiding op hun eigen niveau. Welke begeleiding dit is, staat in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Er staat ook in welk onderwijsaanbod de leerling krijgt, afgestemd op de verwachte uitstroombestemming. Het OPP beschrijft het individuele perspectief van elke leerling. Hoe jonger het kind is, hoe korter de periode waarover wij vooruit kijken. Hoe ouder het kind is, hoe beter we kunnen vaststellen wat de verwachting is van de ontwikkelingen en hoe het toekomst(school)beeld eruit ziet. Wij houden per leerling een leerlingvolgsysteem (LVS) bij. Hierin bewaren wij gegevens over de vorderingen van de leerling. Aan het eind van het schooljaar stellen wij het OPP op voor het nieuwe schooljaar. Tijdens het schooljaar observeren wij de leerling regelmatig. Vanaf groep 2 is er een aantal vaste toetsmomenten. Er zijn meerdere momenten per schooljaar waarin wij de vorderingen van de leerling bespreken. Aan het einde van een schooljaar dragen de leerkracht en logopedist informatie over aan de collega’s. Mochten wij aan het einde van het schooljaar een ander schooladvies geven, zoals een verwijzing naar een andere basisschool, dan bespreken wij dit uiteraard met de ouders van de leerling. Naast de leerlingbesprekingen hebben wij veel informeel contact over de leerling. Degenen die werken met een leerling, houden elkaar op de hoogte. Samen proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelings- en hulpvragen van de leerling.

Zorgcoördinatie

Een belangrijk aspect van de zorg en begeleiding is het overzicht en de co√∂rdinatie hiervan. Welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig in specifieke leerjaren? Welke leerlingen kunnen het groepsaanbod onvoldoende aan? Welke leerlingen kunnen juist iets extra’s aan voor bepaalde vakken? De intern begeleider / remedial teacher voert deze leerling- en groepsoverstijgende taken uit. Ook geeft zij extra ondersteuning aan groepjes leerlingen. Soms verzorgt zij samen met de groepsleerkracht lessen (co-teaching).

Wilt u meer weten over ons leerstofaanbod en welke methodes wij hierbij gebruiken? Kijk dan op de pagina leerstofaanbod.